Eigen risico zorgverzekering

Het risico is in 2012 vastgesteld op een bedrag van 220 euro dat bedrag gaat in 2013 naar 350 euro. Wie zorg afneemt, zal dus eerst zelf een deel moeten betalen tot het bedrag van het eigen risico is bereikt. Kraamzorg, huisartsbezoek, nationale bevolkingsonderzoeken en de griepprik worden buiten het eigen risico gehouden. Vele medicijnen, fysiotherapie en tandzorg vallen buiten het eigen risico en dat geldt ook voor de dekking van de zorg die in aanvullende zorgverzekeringen worden aangeboden.

Elk jaar wijzigt het eigen risico, maar voor de lage inkomens is er wel sprake van een compensatie doordat die groep aanspraak kan maken op de zorgtoeslag. Het eigen risico wordt in 2013 verhoogd met 130 euro en de zorgtoeslag wordt in 2013 verhoogd met een bedrag van 115 euro. De maximale zorgtoeslag bedraagt op dit moment 70 euro en dat zal in 2013 maximaal ongeveer 80 euro per maand worden. Iedereen die veel van de zorg gebruikmaakt zal er dus op achteruitgaan. Wie geen gebruikmaakt van de zorg kan er door de hogere zorgtoeslag op vooruit gaan.

Eigen risico in 2014
Er is heel wat commotie ontstaan toen bekend werd dat het kabinet van plan was om in 2014 de premie van de zorgverzekering van het inkomen van mensen afhankelijk te maken. Deze maatregel zou vooral de mensen treffen met een meer dan modaal inkomen, want die zouden dan een hoge rekening gepresenteerd krijgen. De dekking zou wel voor iedereen gelijk blijven, maar de verschillen in premies zouden aanzienlijk worden. Er werden al snel allerlei berekeningen gemaakt en het bleek zelfs, dat bepaalde groepen mensen er jaarlijks wel 5.400 euro op achteruit zouden gaan voor wat betreft de koopkracht. De mensen hoeven zich in elk geval geen zorgen meer te maken dat de maatregel doorgaat, want deze is inmiddels al van tafel geveegd. Er is echter nog wel sprake van een andere verandering in 2014 en dat betreft het eigen risico.

Het eigen risico blijft in 2013 voor alle verzekerden gelijk, maar daar komt in 2014 verandering in. De hoogte van het eigen risico zal namelijk aan het inkomen worden gekoppeld.

- Eigen risico gaat voor de laagste inkomens omlaag naar 180 euro
- Eigen risico voor middeninkomens blijft op 350 euro staan
- Eigen risico voor de hoogste inkomens wordt verhoogd naar 595 euro

Voor wat betreft de vaststelling van de grenzen van de laagste inkomens, middeninkomens en hoogste inkomens is er nog geen absolute zekerheid. Er wordt vanuit gegaan dat de laagste inkomens een grens zullen krijgen van 30.000 euro en dat de middeninkomens te maken krijgen met een ondergrens van 30.000 euro en een bovengrens van 66.000 euro. Voor de hoogste inkomens geldt dan de begingrens van 66.000 euro. Overigens gaat het wel om het inkomen per individu en dus niet om beide inkomens van twee partners. Deze bedragen zijn dus nog niet zeker, maar daar zal in de loop van 2013 uiteraard meer duidelijkheid over komen.

Er zijn al meerdere zorgverzekeraars die bezwaren hebben geuit tegen de plannen om het eigen risico van het inkomen afhankelijk te maken. De verzekeraars zouden dan inzage moeten hebben in de inkomens van hun verzekerden en dat is natuurlijk niet gebruikelijk. De zorgverzekeraars beschikken momenteel alleen over de medische gegevens van verzekerden en willen niet als inkomenscontroleur gaan optreden.

Eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg
Er zal ook nog een verandering komen in de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat ook deze bijdrage van het inkomen afhankelijk zal worden gemaakt. Zo wordt voorkomen dat mensen met lage inkomens geen gebruik meer maken van de geestelijke gezondheidszorg, omdat ze dat niet meer kunnen betalen. Voor deze maatregel zijn de hoogte van de inkomensgrenzen overigens nog niet bekend. Deze regeling zou mogelijk alweer geschrapt zijn!